Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας A στην εταιρεία «EXO Α.Ε.»

Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΧΟ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΧΟ Α.Ε.».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *