Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Δημοσιοποιήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προχωρώντας στην Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και μαζί στην θέσπιση, αφενός κανόνων για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο να ενδυναμώσει τη θέση του εργαζόμενου, αντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας,  ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη. Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο, για τους βασικούς όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, νομιμοποιείται η εργασία σε περισσότερους του 1 εργοδότη, για πρώτη φορά ξεκαθαρίζεται η έννοια της δοκιμαστικής περιόδου και του δοκίμου εργαζόμενου στη μισθωτή εξαρτημένη εργασία. Η περίοδος αυτή δεν θα ξεπερνά τους έξι μήνες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.