Ετήσια Έκθεση Περιβάλλοντος & Απογραφικό Δελτίο Ευρ. Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων E MEMP – E PRTR για το έτος αναφοράς 2020

Ανακοινώθηκε η Ετήσια Έκθεση Περιβάλλοντος, με σχετικά στοιχεία μετρήσεων εκπομπών, καθώς και το Απογραφικό Δελτίο Ευρ. Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων E MEMP – E PRTR για το έτος αναφοράς 2020, για την Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων της εταιρείας ECOTERRA Α.Β.Ε.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.