Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αρχή Σχεδιασμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π.: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

Α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

https://www.yme.gr/nea-anakoinoseis/item/9210-stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-smpe-toutomeakoy-programmatos-anaptyksis-tpa-tou-ypyme  .

Η Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr ), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.