Ανάρτηση σχολίων Διαβούλευσης για την προμήθεια Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

ΣΧΕΤ:   Η υπ. αρ. 21DIAB000015439 διαβούλευση και τα σχόλια επί αυτής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαβούλευσης και των σχολίων που υποβλήθηκαν σε αυτή,  εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρίθμ Α-133182/21-05-2021 (Β’ 2195) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α-33824/2683/30.09.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών

Υπουργός Μεταφορών – Δηλώσεις στον Τύπο
Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος προβαίνει σε δηλώσεις στον Τύπο, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
//
Transport Minister – Statements to the press
Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus
The Minister of Transport, Communication and Works, Mr Yiannis Karousos, makes statements to the press, following a meeting of the Council of Ministers.

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 57 – 65) και 2003/127/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων» (Β’ 1514)».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.